Algemene voorwaarden Pengelicious

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Pengelicious ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69407967.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pengelicious uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Pengelicious te organiseren activiteit of door Pengelicious uit te voeren opdracht.

Opdrachtgever:

Degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een activiteit of een reservering heeft gepleegd of een cateringopdracht heeft verstrekt, zowel individueel, met een groep of namens een bedrijf.

Opdrachtnemer:

Pengelicious

Activiteit:

Elk overeengekomen arrangement uit het programma van workshops, cursussen, kookclubs en vergader-opties van Pengelicious

Cateringopdracht:

Elke overeengekomen opdracht tot levering van snacks en/of maaltijden uit het catering aanbod van Pengelicious

Annulering:

De in schriftelijke vorm door de opdrachtgever aan Pengelicious gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door Pengelicious aan de opdrachtgever gedane mededeling dat één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

  1. Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden Pengelicious zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten.

1.2. Op de door Pengelicious aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

  1. Reservering, betaling en inschrijving

2.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een looptijd van een optie op een workshop of catering, van 14 dagen na dagtekening.

2.2. Betalingen dienen te geschieden voor vervaldatum vermeld op de factuur, hierbij wordt een betalingstermijn gehanteerd van 7 dagen óf zoveel minder zodat de betaling vóór aanvang van de activiteit of levering plaats vindt.

2.3. Het aantal deelnemers per activiteit bedraagt minimaal 2 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtgever mogelijk. Afwijkingen op initiatief van Pengelicious worden duidelijk in de omschrijving vermeld.

2.4. Wijzigingen van het aantal opgegeven deelnemers van een groep kan tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de activiteit via e-mail. Vanaf dat moment wordt het aantal gereserveerde personen berekend en is het offertebedrag bindend. In geval van annulering, zie paragraaf 3, punt 3.1 tot en met 3.4.

2.5. De reservering is officieel indien de aanmelding schriftelijk of via elektronische weg is bevestigd door opdrachtgever en herbevestigd door opdrachtnemer.

2.6. Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel), tenzij anders vermeld.

2.7. In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op de opdrachtgever.

2.8. Klachten over de geleverde diensten of producten dienen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk (of per e-mail) te worden ingediend.

  1. Annuleren

Na bevestiging van de opdrachtnemer is de boeking definitief. Indien opdrachtgever wil annuleren, gelden de volgende regels:

3.1. Bij annulering van meer dan 10 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd.

3.2. Bij annulering door opdrachtgever tussen 10 en 7 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit wordt 25% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.

3.3. Bij annulering door opdrachtgever tussen 7 dagen en 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt 75% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.

3.4. Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de activiteit door opdrachtgever wordt 100% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.

3.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan. Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 72 uur van tevoren aan opdrachtgever doorgeven.

3.6. Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het eventueel betaalde workshop/cursusgeld retour.

3.7. Bij het niet verschijnen van opdrachtgever op de datum van de activiteit of levering van de catering wordt het volledige tarief van de activiteit in rekening gebracht.

  1. Aansprakelijkheid

4.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten van opdrachtgever ten gevolge van annulering.

4.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever ten gevolge van deelname aan de activiteiten.

4.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen, vervoermiddelen en andere persoonlijke eigendommen.

4.4. Indien en voor zover opdrachtnemer – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

4.5. Parkeren op de parkeerplaats van opdrachtnemer is voor eigen risico van opdrachtgever.

4.6. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

4.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook gelden door opdrachtgevers en/of gasten en/of diegenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Pengelicious.

  1. Levering

5.1. Bestellingen binnen Haarlem, Santpoort, IJmuiden en Velserbroek betaalt u €5,00 bezorgkosten.

5.2. Voor overige bestellingen betaalt u €0,50 bezorgkosten per gereden kilometer.

5.3. Bij de aanvaarding van een opdracht wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. De overige 50% na aflevering.

  1. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, noch krachtens de wet of rechtshandeling. Hieronder wordt ook begrepen een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden, waardoor opdrachtnemer haar diensten niet kan verrichten. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In overleg met de opdrachtgever zal zij haar verplichtingen zo spoedig mogelijk voldoen.

  1. Aanpassen algemene voorwaarden

7.1. Opdrachtnemer kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen en zal deze publiceren op www.pengelicious.nl.

  1. Algemene huisregels

8.1. Van opdrachtgever wordt verwacht dat de werkruimte opgeruimd wordt gehouden tijdens de activiteit.

8.2. Van opdrachtgever wordt tevens verwacht dat hij met de in bruikleen gestelde materialen en machines op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.

8.3. Van opdrachtgever wordt tevens verwacht dat hij alle instructies van opdrachtnemer opvolgt, met name die met betrekking tot veiligheid.

8.4. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.

8.5. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.

8.6. Opdrachtnemer stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.